РЕШЕНИЕ № 211/19.09.2019г.

Относно: Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ І-общ. и ІІ-общ. в кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ І-общ. и ІІ-общ. в кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.

           С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като част от нея пред УПИ І-общ. се заличава, поради съществуващия на място отводнителен канал и улицата с о.т.196-195 се стеснява до 9м. Оставя се улична алея с широчина 3,5 м. между новообразувания УПИ ІІ-общ. и южната масивна ограда на „Туристически дом и ресторант“ за достъп до речното корито при бедствия и аварии.

           Дворищната регулация се променя, като останалата част от УПИ І-общ. се присъединява към УПИ ІІ-общ. Образува се нов УПИ с площ и отреждане, както следва:

           УПИ ІІ-общ. е с площ 390 кв.м.

           След така направените промени УПИ І – Туристически дом и ресторант в кв.45 става с площ 2574 кв.м.

           Промените се отразени с кафяв и зелен цвят в скицата с идейно предложение.

           Устройствената зона, в която ще попаднат е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

            Устройствените параметри са следните: етажност до 3 етажа височина 10 м.; плътност на застрояване-до 60%; Кинт-до 1,2; озеленяване- 40%; устройствена зона „Жм“.

            Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

            2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета наОбщина Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.09.2019г., Протокол №13, точка №21 от дневния ред, по вх.№468/05.09.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!