РЕШЕНИЕ № 212/19.09.2019г.

Относно: Даване на съгласие  за частично изменение  на ПРЗ, засягащ  УПИ  XXXII-ЖС – свързано застрояване с УПИ № VII-3201 и № XXXVII-1701,1703 в кв.4023 по плана на гр.Велинград .

             На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1  и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

           

            Дава съгласието си като  собственик на общински имот № VII-3201 – за частично изменение на  план за застрояване  за УПИ № XXXII-8543 /п.и. 10450.501.2356/, кв. № 4023, така че да се запази предвиденото свързано допълващо застрояване в УПИ № VІІ-3201, ХХХІІ-ЖС и № ХХХVІІ-1701,1703, кв. № 4023, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград съгласно ПУП, при устройствени зони – жилищни  в съответствие с одобрените ПУП със заповед № 1300/21.12.2018г . и 1072/05.08.2019г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета наОбщина Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.09.2019г., Протокол №13, точка №22 от дневния ред, по вх.№482/09.09.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!