РЕШЕНИЕ № 213/19.09.2019г.

Относно: Даване на съгласие  за   ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.97 по плана на гр.Велинград.

       На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

           

          Дава съгласието си като  собственик на уличната мрежа  за  одобряване на ПУП – план за регулация  и застрояване за част от кв.97 по плана на гр.Велинград ,както следва :

              - улично – регулационната линия на ул. с ос.т. 145-192 се измества по имотните граници  и съществуващи огради на място и по този начин се изменя  дворищната регулация на УПИ II , I и  XXIII в кв. 97 съгласно кафявия цвят в скицата – идейно предложение;

              -с проекта за ЧИ на ПЗ се предвижда ново застроително петно в УПИ I-3941 –свързано застрояване с УПИ XXIII-3942  в същия квартал съгласно червения цвят в скицата- идейно предложение. Параметри на застрояване -   етажност – до 3 етажа, височина на стрехата – до 10 м, плътност на застрояване – до 60 %, Кинт  до 1,2 , минимална озеленена площ – 40 %.

Възлага изпълнението на решението на Кмета наОбщина Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.09.2019г., Протокол №13, точка №24 от дневния ред, по вх.№493/16.09.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!