РЕШЕНИЕ № 214/19.09.2019г.

Относно:  Разрешение за изработване на – ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.9.146, местност „Сивек” по КК на град Велинград.

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

           

          1.Разрешава изработване на - ПУП за промяна предназначението на земеделски земи на имот  10450.9.146 от „нива” – в „За дърводелска работилница, търговия и услуги” и „За път”. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ CXLVI-146 – „За дърводелска работилница, търговия и услуги” с площ от 1926 кв.м.,  „За път” с площ от 74 кв.м. и  „За път” с площ от 124 кв.м. Достъпът до него ще се осъществява чрез полски пътища от КК на гр. Велинград (ПИ 10450.9.6 и 10450.9.154) и местен път (ПИ 10450.6.29), които се свързват с ул. „Индустриална”. Предвидено е „свободно” застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „Предимно производствена”. Параметри на застрояване са – плътност 80%, Кинт=2.0, минимална озел. площ 20% ,етажност – до 2 етажа /10м/.

            2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.09.2019г., Протокол №13, точка №25 от дневния ред, по вх.№497/17.09.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!