Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 179/24.07.2019 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:

         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VІ-273,262 в кв.16 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград.

         С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като скосяването на североизточния ъгъл на УПИ VІ-273,262- се премахва – прави се с прав ъгъл показано в проекта с кафяв цвят.

         Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ VІ-273,262 се образуват три нови УПИ по имотната граница между ПИ 273 и 262 и нов общински УПИ, както е показано със зелен цвят в графичната част. Новообразуваните парцели са с площ и отреждане, както следва:

         УПИ VІ-273 с площ 198 кв.м.

         УПИ ХІV-262 с площ 206 кв.м.

         УПИ ХV-За търговия с площ 113 кв.м.

         С проекта за частично изменение на плана за застрояване за УПИ ХV-търговия се предвижда ново застроително петно –свободно застрояване на улична регулация, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти. За УПИ ХІV-262 се предвижда запазване на съществуващата едноетажна жилищна сграда в имота, както и пристройка и надстройка до три етажа на улична регулационна линия като се спазва отстояние от 3м. от всички други съседни имоти. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“, параметри на застройка са: етажност до 3 етажа височина да 10 м., плътност на застрояване -60%, Кинт-1.2, максимално озеленяване-40%.

         Решението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

07.10.2019 г.

Коментарите са изключени!