Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1498/08.10.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на основание §8 от ЗУТ за УПИ VІІ-424, 425, УПИ VІ-424, 426 и УПИ VІІІ-414 в кв.35 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда да се промени дворищната регулация между УПИ VІ-424,426, УПИ VІІ-424,425 и УПИ VІІІ-414 по плана на с.Драгиново по следния начин: вътрешно-регулационните граници на УПИ VІІ-424,425 се съпоставят с имотните граници на ПИ 425, границите на УПИ VІ-424,426 се съпоставят с имотните граници на ПИ 424, границите на УПИ VІІІ-414 се съпоставят с имотните граници на ПИ 414 и се образува нов УПИ Х-426 по имотните граници на ПИ 426 в кв.35 по плана на с.Драгиново.

       След направените промени:

       УПИ VІІ-425 е с площ 128 кв.м.

       УПИ VІ-424 е с площ 379 кв.м.

.      УПИ VІІІ-414 е с площ 454 кв.м.

.      УПИ Х-426 е с площ 58 кв.м.

       Промените са показани със зелен цвят в проекта

       Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

       Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

09.10.2019 г.

Коментарите са изключени!