РЕШЕНИЕ № 233/15.10.2019г.

Относно: Определяне на възнаграждение на кмет на кметство Цветино, който след произвеждане на местните избори през 2019 г., ще изпълнява функциите на кметски наместник за периода до освобождаването му  от новоизбрания кмет на община Велинград.
 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с § 2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и § 3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерски съвет от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка с Решение № 6 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Определя основно месечно възнаграждение на кмет на кметство Цветино – Пламен    Пашалиев в размер на 651 лева за периода от изтичането на мандат през 2019г. до освобождаването му от новоизбрания кмет на община Велинград, от произведените и насрочени с Указ № 163/10.07.2019 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и кметове.

За горепосочения период, кмета на кметство да изпълнява функциите на кметски наместник.

ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК поради необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

            Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.10.2019г., Протокол №14 точка №19 от дневния ред, по вх.№533/10.10.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!