ЗАПОВЕД №1547

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19

З А П О В Е Д

1547,

 гр. Велинград,  17.10.2019 г.

    С Протокол от 04.10.2019 г. на РУ Велинград към ОД на МВР е извършена проверка на определеното помещение за секция 130800003 в гр. Велинград и е препоръчано обезопасяване на строително скеле пред входа на секцията. Същото е получено с вх. № 04-04/325 от 11.10.2019 г.. Във връзка с уведомлението устно е изискано становище от началник на отдел „ИБКТ”.

     В резултат на извършената проверка е установено, че в имот с идентификатор 501.1956. по КК на гр. Велинград има построени четири сгради, за три от които (блокове) е предвидено изпълнение на строително-монтажните работи, финансирани по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“, АДБФП №BG16RFOP001-1.037-0005-C01 по ОПРР 2014-2020. Трите блока по одобрената през 2018 г. кадастрална карта са с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски” № 3. Трите блока са обозначени в проекта с адреси на ул. „Владо Черноземски”, следващи поредността на блоковете от периода на строителството им. В текущия момент се изпълняват строително-монтажните работи на блок, обозначен в проекта с адрес в град Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 2.

В резултат на извършената проверка е установено, че определеното помещение за произвеждане на избори с идентификатор 501.1956.1.14 е самостоятелен обект в сграда с идентификатор 501.1956.1 с адрес в град Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 3 по кадастрална карта (както и е описано в заповедта за образуване на секции), а същото в проекта е с адрес град Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 2 (номерация, съответстваща на номерацията на блоковете по време на строителството им).

Строително-монтажните работи са стартирани с откриване на строителна площадка и са със срок на изпълнение 180 календарни дни, които изтичат след произвеждане на изборите. Направено е проучване с фирмата изпълнител, като е установено, че не може да се премахне строителното скеле, преди датата на избори.

Извършена е проверка, при която е установено, че фасадата, на която е входа на изборното помещение, е направена, но скелето на двете фасади е свързано.

 Съгласно строително-техническите правила не следва да се допускат външни хора в обхвата на самата строителна площадка, тоест обезопасяването на строителното скеле не може да реши проблема, свързан с ползване на помещение с идентификатор 501.1956.1.14 за произвеждане на избори. Обективно е невъзможно забавянето на откриване на строителна площадка, както и спиране на СМР, при съобразяване с изискванията и сроковете за изпълнение на проекти по ОПРР.

            Съобразявайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на работниците, както и наличието на връзки между скелето по двете фасади, е извършена преценка, че действията за обезопасяване на частта пред входа на изборната секция за влизащите, биха могли да доведат до влошаване на общата му устойчивост.

            Като превантивна мярка за недопускане на възможност да пострадат лица от падащи предмети от строежа и с цел опазване на живота на съгражданите ни от потенциално падащи предмети, е извършено обследване на друго помещение, отстоящо на прибл. 100 метра от утвърденото със заповед помещение. На 15.10.2019 г. е извършена проверка от органите на РУ Велинград към ОД на МВР и РУ „ПБЗН”. Не са указани забележки за новото помещение.

С оглед опазване на живота на съгражданите ни, за защита на особено важни държавни или обществени интереси, свързани с необходимите условия за спокойно и безопасно произвеждане на избори и съобразявайки обстоятелството, че от закъснението на изпълнението може да последва трудно поправима вреда, е необходимо разпореждане за предварително изпълнение.

 

Съобразявайки гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 от Изборен кодекс, Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България за насрочени избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., обнародван в ДВ бр.56 от 16.07.2019 г., чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  решение на ОИК № 7/09.09.2019 г., заповед 1178/23.08.2019 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

           1. ИЗМЕНЯМ АДРЕСА НА ПОМЕЩЕНИЕТО ЗА ОБРАЗУВАНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ С УТВЪРДЕНИ ОБХВАТ И НОМЕР И ФОРМИРАН ОТ ОИК ЕДИНЕН НОМЕР 130800003 за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и евентуален втори тур на 03.11.2019 г. , КАТО

УТВЪРЖДАВАМ АДРЕС на секция 130800003: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Малчика” (ОУ „Христо Ботев” начален етап – до църквата „СВЕТА ТРОИЦА”).

            2. Разпореждам предварително изпълнение на акта с цел обезпечаване на условия за спокойно и безопасно произвеждане на избори при съобразяване на обстоятелството, че от закъснението на изпълнението може да последва трудно поправима вреда.

Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Областен управител в тридневен срок от обявяване, по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Подпис: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

СВЕТЛА ТОМОВА………………………(п)..

Оправомощена със заповед № 1218/30.08.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са изключени!