РЕШЕНИЕ №22

Относно: Определяне месечни трудови възнаграждения на Кмет на  Община, кметове на кметства и кметски наместник в Община Велинград.
 

Във връзка с §2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и §3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019г. за изменение и допълнение на ПМС № 67 на МС от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното  гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

  1. Определя месечни трудови възнаграждения за пълно работно време – 8 часа, на Кмет на община, кметове на кметства и кметски наместник, както следва:

-          Кмет на Община Велинград                                                                -           3 100

-          Кмет на Кметство Грашево                                                                  -           1 028

-          Кмет на Кметство Кръстава                                                                 -           1 028

-          Кмет на Кметство Пашови                                                                  -           1 028

-          Кмет на Кметство Света Петка                                                                       -           1 028

-          Кмет на Кметство Драгиново                                                              -           1 286

-          Кмет на Кметство Абланица                                                               -              862

-          Кмет на Кметство Биркова                                                                  -              862

-          Кмет на Кметство Рохлева                                                                   -              862

-          Кмет на Кметство Бутрева с функции на км. наместник                 -             798

-          Кмет на Кметство Враненци с функции на км. наместник              -             798

-          Кмет на Кметство Чолакова с функции на км. наместник               -             798

-          Кмет на Кметство Цветино с функции на кметски наместник        -              798

-          Кмет на Кметство Юндола с функции на км. наместник                 -             798

-          Кмет на Кметство Горна Дъбева с функции на км. наместник       -              798

-          Кмет на Кметство Долна Дъбева с функции на км. наместник       -              798

-          Кмет на Кметство Всемирци с функции на км. Наместник             -              798

-          Кмет на Кметство Кандови с функции на км. наместник                -             798

-          Кмет на Кметство Алендарова с функции на км. наместник          -              798

-          Кмет на Кметство Горна Биркова с функции на км. наместник     -              798

-          Кметски наместник на с. Бозьова                                                         -            798

  1. За длъжностите да се прилагат всички права, нормативно предвидени и за трудови правоотношения, освен тези, които противоречат или са несъвместими с правното положение на заеманите длъжности.

2.1.Допълнителни възнаграждения:

2.1.1. За придобит трудов стаж и професионален опит, във връзка с чл. 12 от НСОРЗ от ПМС № 4/17.01.07г. и доплн. към вътр. правила – съгласно утвърдените вътрешни правила в община Велинград;

2.1.2. Допълнителни възнаграждения и други плащания при условията и реда на Кодекса на труда и действащите специални норми.

2.2. Обезщетения за неизползван платен годишен отпуск по ред и правила за работещи по трудови правоотношения и действащите специални норми.

2.3. Обществено и здравно осигуряване при условията и по реда на Кодекс за социално осигуряване и ЗЗО за работещи по трудови правоотношения и действащите специални норми.

  1. Настоящото решение за размера на определените възнаграждения се прилага и за периода от 11.11.2019 г. до влизане в сила на настоящия акт.

ДОПУСКA предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед обстоятелството, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, поради необходимостта в най-кратки срокове да бъдат уредени всички специфики на правоотношенията на кметовете, в т. ч. кмет на община, кмет на кметства и кметски наместници при изпълнение на своите задължения, както и своевременното изпълнение и отчитане на бюджет на община Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.2019г., Протокол №1, точка №18 от дневния ред, по вх.№578/18.11.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/         

Коментарите са изключени!