Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1837/27.11.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ-общ., в кв.14 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

        С проект за частично изменение на плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите сгради в имота и ново двуетажно застроително петно в югозападната част на имота – свързано застрояване със съществуващите сгради в имота и свързано застрояване с УПИ VІІІ-общ., съгласно нотариално заверена декларация за съгласие с рег.№ 334/20.09.2019г., като се спазват всички останали нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата. Устройствената зона в която ще попадне е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“, със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

        Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

       Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

29.11.2019 г.

Коментарите са изключени!