Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1838/27.11.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ ХХІV в кв.21 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

        С проект за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно за УПИ ХХІV до три етажа по следния начин: свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците и двуетажно тяло на улична регулационна линия от запад и север на имота.

       Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“, със следните параметри: етажнос до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона – Жм.

        Промените се отразени с кафяв цвят в скицата с идейно предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

      

АБ

29.11.2019 г.

Коментарите са изключени!