Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1559 от 18.10.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за УПИ III-316 в кв.39 по плана на с.Юндола.

    Проектът предвижда промяна на регулацията, засягаща УПИ  III-316, кв. 39 съгласно §8 от ЗУТ. Във връзка с това се изменя и югозападната граница на съседния УПИ  XIII-318, кв. 39 по плана на с.Юндола.

Коментарите са изключени!