Обявление

           На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1833 от 27.11.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване за УПИ II-1970 в кв.232 по плана на гр.Велинград, като се предвижда ново застроително петно /Н стреха ? 10м/ – свободно застрояване  и свързано допълващо едноетажно застрояване между УПИ I и УПИ II, като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти, както е показано в графичната част. Застрояването е със следните параметри: плътност на застрояване – 60%, Кинт. – до 1,2; минимално озеленяване – 40%. Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване”.

Коментарите са изключени!