Обявление

                        На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1940  от 11.12.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за за регулация и застрояване на УПИ III-320 в кв.4 по плана на с.Юндола,както следва :

                    – с плана за регулация се образуват два нови УПИ : III-320 и XXV-320-  „Отдих“  в кв.4 съгласно зеления цвят в скицата-идейно предложение;

                    – с плана за застрояване в УПИ   XXV-320-  „Отдих“  в кв.4 се предвижда ново застроително петно –свободно застрояване съгласно червения цвят в скицата- идейно предложение. Параметри на застрояване -   етажност – до 2 етажа, височина на стрехата – до 7 м, плътност на застрояване – до 30 %,  Кинт  до 1,2 , минимална озеленена площ – 50 %.

Коментарите са изключени!