Обявление

                          На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1938  от 11.12.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за  регулация на част от кв.284 по плана на гр.Велинград, както следва :

               – изменение на  регулацията  на  улица с ос.т. №№ 2019- 1731  , като се уширява и минава по имотните граници на имоти 10450.501.1920 , 10450.501.667 и част от 10450.501.2176

               – по този начин  се изменя  и дворищната регулация  на  УПИ   II ,  IX и  III в кв.284 по плана на гр.Велинград и се поставя  в съответствие с имотните граници на имотите.

Коментарите са изключени!