РЕШЕНИЕ №59

Относно: ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ № ІV-4426 в кв. 65 по плана на гр. Велинград, ( до УПИ І-„За болница”).

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3), чл.131, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и  след проведеното поименно  гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ № ІV-4426 в кв. 65 по плана на гр. Велинград, в който се променя сервитута от 5,00м на 3,00м на основното застрояване, /поради намалени размери на този УПИ / до общата регулационна линия с УПИ І-„За болница”.

           С проекта за частичното изменение на плана за застрояване се предвижда нова застройка в УПИ IV-4426 при следните параметри: етажност - до 3 етажа, височина на стрехата – до 10 м, плътност на застрояване – 60 %, Кинт = 1,2 , озеленена площ – 40 %.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 09.12.2019г., Протокол №3, точка №38  от дневния ред, по вх.№624/27.11.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/

Коментарите са изключени!