РЕШЕНИЕ №60

Относно: Изграждане на външно захранване – подземен електропровод от БКТП „Шулев” до ел.табло на имотна граница в ПИ 10450.502.2613 по кадастралната карта на Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.128, ал.1 от ЗУТ, чл.64 от Закона за енергетиката  и  след проведеното поименно  гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1. Дава съгласие за изграждане на външно захранване -подземен електропровод НН от БКТП “Шулев” в п.и. 10450.502.2613 до ел.табло на имотната граница на п.и. 10450.9.158 по кадастрална карта на Велинград. Трасето на елпровода преминава през общински п.и. 10450.9.6, 10450.6.29, 10450.502.3179, 10450.502.3172.

2. Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши всички законоустановени процедури по изпълнение на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 09.12.2019г., Протокол №3, точка №39  от дневния ред, по вх.№625/27.11.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/           

Коментарите са изключени!