РЕШЕНИЕ №61

Относно: Промяна  бюджета на общината за 2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, и чл.124, ал.2 от ЗПФ, относно промяна по  бюджета на община Велинград за 2019г., във връзка с преизпълнение на част от собствените приходи в частта на  данъчни неданъчни приходи дарения и след проведеното поименно  гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1. Приема промяна по бюджета на общината за 2019г.

2. Увеличава приходната част на общинския бюджет в частта собствени приходи със сумата 154 430лв., както следва:

Увеличение :                                                                        

Приходна част :                                                                                         -           154 430 

§24-00-Приходи и доходи от собственост                                             -           131 000

§24- 04 – нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция   -          131 000

Всичко:                                                                                                         -          131 000

§41- 00 Приходи от концесии                                                                  -             21 000

Всичко:                                                                                                         -            21 000

§45-00 – Помощи и дарения от страната                                              -               2 430

§45-01- текущи помощи и дарения от страната                                      -              2 430

Всичко:                                                                                                         -              2 430

3. Увеличава разходната част на общинския бюджет със сумата 154 430лв. в дейности по

 параграфи, както следва:

Разходна част:                                                                                           -           154 430

Местни дейности                                                  

Увеличение :                                                                                             -           154 430

 

Дейност:”Общинска администрация „

§10-20 – разходи за външни услуги                                                          -          148 000

Всичко:                                                                                                       -          148 000

 

Дейност:”Други дейности по културата „

§10-20 – разходи за външни услуги                                                          -               2 430

Всичко:                                                                                                       -                2 430

 

Дофинансиране:

Дейност: „Музеи, худ.галерии, паметници на културата с

Национален и регионален характер”

§1015 – материали                                                                                      –              1 000

§1020 – външни услуги                                                                              -              3 000

Всичко:                                                                                                       –               4 000

 

4.Приема увеличение в дейностите по параграфи с цел обезпечаване на кредитите в разходната

 част на общинския бюджет със сумата 494 300лв., както следва :

Дейност:”Общинска администрация”

§10-20-външни услуги                                                                               -             494 300

Всичко:                                                                                                       -              494 300

                       

5. Приема намаление в дейностите по параграфи с цел обезпечаване на кредитите в разходната

 част на общинския бюджет със сумата  494 300 лв. , както следва:

Намаление:

Местни дейности    

Дейност :”Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и

                   производствени аварии”

§10-15-материали                                                                                       -             10 000

§10-16- вода, горива и енергия                                                                 -             10 000

§10-20-разходи за външни услуги                                                             -             10 000

Всичко:                                                                                                       -              30 000

Дейност:”Програми за временна заетост”

§1013- постелен инвентар и облекло                                                       -              3 700

§1015 – материали                                                                                      -              1 900

§1020- разходи за външни услуги                                                             -              4 200

§1062 – разходи за застраховки                                                                 -             1 000

Всичко:                                                                                                       -             10 800         

 

Дейност:”Водоснабдяване и канализация”

§1015 – материали                                                                                      -              16 100

§1016 – вода, горива и енергия                                                                 -              30 000

Всичко:                                                                                                       -              46 100

 

Дейност :”Изграждане , ремонт и поддържане на уличната мрежа”

§1015 – материали                                                                                      -            20 000

§1016 – вода, горива и енергия                                                                 -            10 000

§10-20 – външни услуги                                                                             -           260 000

Всичко:                                                                                                       -           290 000   

 

Дейност:”Други дейности по жилищното строителство,благоустройство

и регионално развитие”

§1015 – материали                                                                                      -          13 400

§1020 – разходи за външни услуги                                                            -            5 000

Всичко:                                                                                                       -           18 400

Дейност :”Управление на дейностите по отпадъците”

§1020 – разходи за външни услуги                                                            -          30 000

Всичко:                                                                                                       -           30 000

 

Дейност :”Дейности по почивното дело и социалния отдих”

§1016 – вода, горива и енергия                                                                 -             1 000

Всичко:                                                                                                       -              1 000

Дейност :”Радиотранслационни възли”

§1015 – материали                                                                                      -                500

§1016 – вода, горива и енергия                                                                 -                500

Всичко:                                                                                                       -               1 000

 

Дейност :”Други дейности по културата”

§1020 – външни услуги                                                                              -            50 000

Всичко:                                                                                                       -             50 000

 

Дейност :”Приюти за безстопанствени животни”

§1020 – разходи за външни услуги                                                            -            17 000

Всичко:                                                                                                       -             17 000     

 

    

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 09.12.2019г., Протокол №3, точка №40  от дневния ред, по вх.№635/27.11.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/             

Коментарите са изключени!