РЕШЕНИЕ №62

Относно: Откриване на процедура за избор  на съдебни заседатели /мандат 2020- 2024г./ за Районен съд- Велинград и Окръжен съд- Пазарджик, както и избор на комисия за извършване проверка на документи на кандидатите, изслушване съгласно чл.68а от ЗСВ,  изготвяне на доклад и внасяне на проект за решение за одобряване на допуснати кандидати.

На основание чл.21, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.68. ал.1 от ЗСВ, във връзка с Писмо  /Вх.№512-04.10.2019 г./ на Окръжен съд –Пазарджик,   Писмо  /Вх.№509-01.10.2019 г./ на Апелативен съд – Пловдив  и след проведеното  гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

  1. Открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд –Велинград /мандат 2020- 2024г./ – 20 бр., съгласно Протокол №5- 10.06.2019г. от проведено Общо събрание на съдиите от Окръжен съд -Пазарджик и 3 бр. съдебни заседатели /мандат 2020- 2024г./ за  Окръжен съд –Пазарджик , съгласно Протокол от 25.09.2019г. от проведено Общо събрание на съдиите от Апелативен съд- Пловдив.
  2. Избира комисия в състав:

—————————

Която да извърши  проверка на документите на кандидатите за съдебни заседали към Районен съд-Велинград и Окръжен съд –Пазарджик, да организра и проведе изслушване, съгласно чл.68а от ЗСВ, да изготви доклад и внесе в ОбС-Велинград  проект за решение за одобряване на допуснати кандидати, спазвайки изискванията на Закона за съдебната власт.

 

Възлага изпълнението на решението на Председателя на ОбС-Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 09.12.2019г., Протокол №3, точка №42  от дневния ред, по вх.№639/02.12.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/           

Коментарите са изключени!