РЕШЕНИЕ №63

Относно: Разрешение за изработване на  Парцеларен план – за трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж №5 „Горски пункт”, в ПИ 10450.136.74 в местност „Башкова чука/Разсадника” до „Цех за бутилиране на минерална вода” в ПИ 10450.503.1206 по КК на  гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110 ал.1 т.5, чл. 124а ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

          І.Разрешава изработване наПУП- Парцеларен план – за трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж №5 „Горски пункт”, в ПИ 10450.136.74 в местност „Башкова чука/Разсадника” до „Цех за бутилиране на минерална вода” в ПИ 10450.503.1206 по КК на  гр.Велинград, възложено от„Акварекс-В” АД.

          Трасето не засяга обработваеми земи или частни имоти.

          Дължината на проектното трасе е 595м.

         ІІ.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

         ІІІ.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б.,ал.2 от ЗУТ.

         ІV.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б.ал.4 от ЗУТ.

         V.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5.,от ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 09.12.2019г., Протокол №3, точка №43  от дневния ред, по вх.№651/06.12.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/            

Коментарите са изключени!