ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА УАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД –ВЕЛИНГРАД И ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК ДО 24 ЯНУАРИ /ПЕТЪК/

І. Условия за кандидатстване за съдебни заседатели:

Кандидатът:

1. Да е дееспособен български гражданин на възраст от  21 до 68 години;

2. Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3.  Да има завършено най-малко средно образование;

4. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. Да не страда от психически заболявания.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване за съдебни заседатели в Районенсъд – Велинград  и Окръжен съд – Пазарджик:

1. Заявление за участие в процедурата по избор на съдебни  заседатели (към кой съд – се отнася заявлението Районен съд или Окръжен съд).  Кандидатът следва да посочи ЕГН, адрес по местоживеене, образователен ценз, професия и телефон; 2. Към заявлението се прилагат:

- подробна автобиография; – копие от диплома за завършено образование – нотариално заверено; – медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие /по образец/.

- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /по образец/.

Документите се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в Деловодството на Общински съвет – Велинград, стая 7, ет. 1 в сградата на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35.

e-mail  за информация: obsvelingrad@abv.bg

Краен срок за продаване на документи: до 17:00 часа на 24 Януари /петък/  2020 година.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

1. Общинският съвет определя комисия (Решение №62- 09.12.2019г., Протокол №3) , която да провери документите и да проведе изслушване на всеки от кандидатите.

2. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 г., се публикуват на интернет-страницата на Общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

3. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

4. Комисията, провела изслушването, съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет.

5. Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от Общите събрания на окръжните и апелативните съдилища.

 

Коментарите са изключени!