Обявление

          НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66, АЛ.1, ОТ АПК И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №1600/24.10.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  С КОЕТО Е:

         ОДОБРЕНО ДОПЪЛВАНЕ, ПОПРАВКА И ОЦИФРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН НА СЕЛО ГРАШЕВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, КАДАСТРАЛЕН РАЙОН 502 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ГРАШЕВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНОТО ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ – КАДАСТРАЛЕН ПЛАН, КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР И ЦИФРОВ МОДЕЛ.

         СЪЩАТА ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАВАНЕ ПО РЕДА НА §4 АЛ.9 ОТ НАРЕДБА

РД 02-20-5/15.12.2016 Г. ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА В 30 /ТРИДЕСЕТ/ ДНЕВЕН СРОК

ОТ ДАТАТА НА ОБЯВЛЕНИЕТО, ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ГР.ПАЗАРДЖИК.

         ЗАПОВЕДТА СЕ  НАМИРА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЕТАЖ ПЪРВИ

ОТДЕЛ „ТСУ“.

АБ

13.01.2020 г.

Коментарите са изключени!