Обявление

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66, АЛ.1, ОТ АПК И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №1600/24.10.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  С КОЕТО Е:

ОДОБРЕНО ДОПЪЛВАНЕ, ПОПРАВКА И ОЦИФРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН НА СЕЛО ГРАШЕВО, КВАРТАЛ МЕЧО КОРИТО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, КАДАСТРАЛЕН РАЙОН 501 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ГРАШЕВО, КВАРТАЛ МЕЧО КОРИТО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНОТО ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ – КАДАСТРАЛЕН ПЛАН, КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР И ЦИФРОВ МОДЕЛ.

СЪЩАТА ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАВАНЕ ПО РЕДА НА §4 АЛ.9 ОТ НАРЕДБА РД 02-20-5/15.12.2016 Г. ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА В 30 /ТРИДЕСЕТ/ ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ОБЯВЛЕНИЕТО, ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ГР.ПАЗАРДЖИК.

ЗАПОВЕДТА СЕ  НАМИРА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЕТАЖ ПЪРВИ ОТДЕЛ „ТСУ“.

АБ

13.01.2020 г.

Коментарите са изключени!