ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

във връзка с постъпило уведомление в Общинска администрация – Велинград с вх. № 53-00/1833 от 27.12.2019 год. от „Теленор България“ ЕАД, с адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6

и на основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.,

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

Изграждане на външно електрозахранване на Приемно – Предавателна Станция №3112“, находяща се в ПИ №201038, м. „ Стража“, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

 

 

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 13.01.2020год. (понеделник) до 27.01.2020 год. (понеделник) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

                  Дата: 13.01.2020 год.

 

Коментарите са изключени!