ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2020 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.01.2020г. /СРЯДА/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред.  
  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.
  2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И ДНА ЗА 2020 Г.
  3. ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ В ЗАЛАТА.
  ОБСЪЖДАНЕТО Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЧЛ.84, АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО И НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ/ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ВАШИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА: А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:  obshtina@velingrad.bg Б/ ЧРЕЗ „ДЕЛОВОДСТВО” Адресът на официалната електронна страница на община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текстовете на хартиен носител са както следва: 1. страница : www.velingrad.bg, линк “обяви”, “обществени обсъждания”; 2. материали на хартиен носител: 2.1. кабинет №35, ет.3; 2.2. кабинет №14, ет.1 С обявлението се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии.       Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ : / п / КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД        
Коментарите са изключени!