Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 65/20.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-2834-„За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” в кв.156 по плана на Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променят. Дворищната регулация се променя, като за сметка на УПИ I-2834-„За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” се образуват два нови УПИ с отреждане и площи съответно: УПИ I-2834-„За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” с площ 10 061 кв.м. и УПИ V-„За помпена станция и резервоар” с площ 46 кв.м.

        С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда  свързано застрояване с УПИ I на новообразувания УПИ V-„За помпена станция и резервоар”- на един етаж. Устройствената зона е „за Обществено обслужване”.

       Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!