Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 52/17.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № II-„За училище”, кв. 60 по плана на гр.Велинград.

С проекта за  частично изменение на плана за застрояване, се предвижда свободно застрояване в УПИ II при следните параметри на застрояване: етажност – до три етажа с височина до стрехата – 10м, плътност на застрояване – до 60%, Кинт. – до 1,2; минимално озеленяване – 40%, съгласно приложената идейна скица.

       Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!