Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 58/20.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1207 в УПИ I-„За озеленяване”  в кв. 571 по плана на Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулацията, дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ I-„За озеленяване” се образуват два нови парцела с отреждане и площ, както следва: УПИ I -„За озеленяване” с площ от 5834 кв.м. и УПИ  VI-1207-„За ЖС, хотел, търговия и услуги” с площ от 1517 кв.м.

        С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VI-1207-„За ЖС, хотел, търговия и услуги”, до четири етажа, свободно застрояване, при следните параметри: плътност на застрояване – 70%, Кинт. – до 1,5; минимално озеленяване – 30%.

       Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!