Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1988/13.12.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XI-8916 в кв.391 по плана на гр.Велинград.

         С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ XI-8916 се образуват два нови парцела по имотните граници на ПИ с идентификатор 10450.503.1926 и ПИ с идентификатор 10450.503.1925 във връзка с § 8 от ЗУТ.

         Новообразуваните УПИ са с площи и отреждане съответно: УПИ XXII-1926 с площ 363 кв.м. и УПИ XI-1925 с площ 280 кв.м.

         С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ XXII-1926 на един етаж, свободно застрояване  със следните параметри: плътност на застрояване – 60%, Кинт. – до 1,2; минимално озеленяване – 40%. Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване”.

       Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!