ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България.

        Годишният общински план е документ за планиране на младежката политика на местно ниво, програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора. Стратегическите цели на работата и дейностите за младите хора, са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.

         Планът за младежта в Община  Велинград е разработен в съответствие с чл. 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 година. Общинският план за младежта се приема от Общински съвет- Велинград.

ІІ. ВИЗИЯ

           Подобряване качеството на живот на младите хора от Община Велинград и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал за мобилизиране потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

   IІІ.АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

  1. Демографски процеси      

      Основна характеристика на младежката общност е нейната динамична промяна. Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към независимост и самореализация – подчертан стремеж към самостоятелни решения и индивидуален подход към живота.

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2011 година населението на България 7 327 224 жители, разпределението в 5 302 населени места. Общият брой на младите хора в страната на възраст 15-29 г. е близо 1 324 481 жители или 18.08% от населението в България.

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да мотивират младите хора да се образоват и реализират в България, да търсят и получават изява, да имат самочувствие.

     Община Велинград е на 2 място на ниво NUTS 4 в област Пазарджик по брой на населението – 40 707 души към 01.02.2011г., което представлява 14.8 % от населението на областта. Населението на Общината се разпределя в 21 населени места.

      Има отлив на младежи от Общината най-вече поради липса на работа, особено в селата.

      Голяма част от младите хора емигрират в чужбина, много от тях никога не се връщат в България. Това са хора, за обучението на които държавата е инвестирала. След емигрирането младежите работят за чужди икономики.

  1. Образователна структура при младите хора и достъп до образование

       В Общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща всички възрастови групи на задължително обучение. На територията на Община Велинград функционират общо – 4бр. СУ /средни училища/, 6бр. ОУ/основни училища/, 2бр. Обединени училища; 3 бр.Професионални гимназии, 1бр.- ЦПЛР-ОДК; 1бр. ЦСОП.

  1.      Здравословен начин на живот на младите хора

     В Община Велинград се полагат усилия за подобряване качеството на условията на живот, работа и обучение на младежите. Особено внимание се отделя на насърчаването за здравословен начин на живот и на превантивните мерки, по- специално по отношение на злоупотреба с алкохол, използването на наркотици, тютюнопушенето, насилието и пр. В учебните и детските заведения на територията на Общината  има изградени здравни кабинети, в които работят 21 фелдшери и медицински сестри.

 

  1. Заетост на младежта

     Младежката безработица на територията на Общината се обуславя от няколко фактора, както следва:

1. Младежите в трудоспособна възраст напускат Общината, за да търсят реализация в по- големите градове и чужбина.

     2. При включване на пазара на труда повечето млади хора нямат практически и трудов опит.

          3. Условията на труд и липсата на добро заплащане демотивират голяма част от младите хора.

           4. Не е наложена все още практиката на работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители.

           5. Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в „сивата част” на икономиката. Недостатъчните професионални умения и практика в реална среда и невъзможността за професионален избор на учащите от най-ранната   възраст  принуждават   част  от  завършилите   училище  да започнат “първата възможна работа”, най-често в сферата на услугите, търговията и обслужването, без изисквания към условията на труд.

      През 2020г. ДБТ Велинград ще продължи изпълнението на НПИЕГМ, като в съответствие с Националния план за действие по заетостта за 2020г. ще реализира заетост по мерки и програми по ЗНЗ, както и активиране на неактивните млади хора. В дейността си по обслужване на търсещи работа лица до29 г. трудовите посредници от ДБТ Велинград ще организират групови мероприятия за професионално ориентиране, Ателиета за търсене на работа, Дни на работодателя, информацияонни дни за учащи, активиране на неактивни лица до 29г., трудова борба.

  1. Младежка престъпност

    На територията на Община Велинград рисковото и девиантно поведение на младото поколение се контролира от Инспектор детска педагогическа стая при РУП гр. Велинград, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Взаимодействието между отделните институции и специалистите, които работят в тях е насочено към осъществяване на: корекционно – възпитателна работа и професионална подкрепа на агресивни деца, деца в риск и други насочени от отдел „Закрила на детето” – гр.Велинград.

      Тенденция през последните години за страната е за увеличаване броя на младежи с рисково поведение и отклонение от моралните и правните норми. Зачестяват случаите на противообществени и противоправни прояви сред младите хора от по- ниските възрастови групи.

             През 2020г. полицейските служители ще продължат да работят по инициативата „Детско полицейско управление”.

        ІV.ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА

  1.  Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта.
  2. Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация.
  3. Дейности за организация на свободното време.
  4. Насърчаване на неформалното обучение.
  5. Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.

V. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА  2020 г.

Дейности

Срок

Финансиране

I. УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩИНАТА

1.

Програма за превенция на противообществените прояви;                                     Програма за превенция на наркотичните зависимости;                                                                  Програма за превенция на насилието и агресията. I- XII.2020г
   

МКБППМН

2.

Организирани културни мероприятия- “Весела ваканция 2020″;V-IX.2020г

МКБППМН

 

3.

Програма за организирани спортни мероприятия срещу насилие и агресияIV-X.2020г  

МКБППМН

4.

Идентифициране и активиране на неактивни младежи в ромските кварталиI-XII.2020г.            Не е необходимо

5.

Изготвяне на анкети, чрез които се изготвя профил за всеки един. С помощта на този профил избираме най-подходящата или желана от тях работа.I-X.2020г.            Не е необходимо

6.

Групови срещи на теми актуални за младежите и тяхното развитиеII- X.2020г.            Не е необходимо

7.

Срещи с младежи от 9-ти до 12-ти клас в учебна среда, на които ще бъдат дискотирани теми като: основни характеристики на „вниманието“ и ползите от правилното му насочване; категорията „време“- принципи и похвати за това „както винаги да ни стига“; „Кой е моят талант, и в коя сфера мога да се развия с него?“;“Как да открием подходящата за нас работа?“III -VI.2020г.            Не е необходимо

8.

Изготвяне на обобщен анализ на анкетите , които ще бъдат представени в отчетите с цел представяне на статистически данниXI- XII.2020г.

Не е необходимо

II. ДЕЙНОСТ НА ЦПЛР-ОДК – ВЕЛИНГРАД1.Протегната ръка към ДЦДМУ „Надежда” – младежите в помощ на деца с проблеми.   I.2020 г.Не е необходимо2.Анкета за проявите на агресия сред ученицитеI.2020 г.ЦПЛР-ОДК3.Организиране и провеждане на музикална вечер ,посветена на празника на влюбените II.2020 г.ЦПЛР-ОДК4.Музикална продукция, посветена на деня на женатаIII. 2020 г.ЦПЛР-ОДК5.Подготовка и участие в отбелязването на 3 март – Освобождението на БългарияIII. 2020 г.ЦПЛР-ОДК6.Приятелски спортни състезания „Нашите младежи за здрав дух в здраво тяло”-състезание с велосипеди III. 2020 г.ЦПЛР-ОДК7.Среща с Комисията за борба с противообществените проявиIII. 2020 г.ЦПЛР- ОДК8.Общински конкурс „Великденски писани яйца от Чепинския край“III. 2020 г.ЦПЛР- ОДК9.Провеждане на състезанията по БДП и Безопасност при бедствия и аварииIII. 2020 г.ЦПЛР- ОДК10Великден. Включване в инициативата „Бъди човек”IV. 2020 г.ЦПЛР- ОДК11Вечер на хумора и шегата „Хумористични етюди” IV. 2020 г.ЦПЛР- ОДК12Благотворителен концерт за деца в нуждаIV. 2020 г.ЦПЛР- ОДК13Почистване на паркIV. 2020 г.Не е необходимо14Благотворителна акция за подпомагане на абитуриенти от социално- слаби семейства IV. 2020 г.ЦПЛР- ОДК15Конкурс за стихотворение, есе, разказ, рисунка, посветени на Светите братяV.2020г.ЦПЛР- ОДК16Улично изкуство – графити, рисунки, концерт на открито-„Не на наркотиците“VI.2020г.Не е необходимоIII. СПОРТ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

1.

Празник на снега

I.2020г.

Община Велинград

2.

Ски – турнир за деца с нарушено зрение    

ІІ.2020г.

Община Велинград; БПА

3.

    Общинско ски състезание за ветерани

ІII.2020г.

Община Велинград

 

4.

IV Държавен турнир по спортни танци за купа “Велинград dance & spa”

III.2020г.

КСТ “Импулс” Община Велинград

5.

Ученически спортни игриII-III.2020 г.

Община Велинград

6.

    III Офроуд събор Велинград 4х4 и приятели

ІV.2020г.

 

7.

    Плувен турнир “Цветница”

ІV.2020г.

 

Община Велинград

8.

Туристически излети, ориентиране и походи    

По график на БТС, по график на ТД и у-ща

ТД Община Велинград

9.

II Международен турнир по мини футбол

ІV.2020г.

ТД

Община Велинград

10.

II Благотворителен турнир по мини футбол Велинград 2020

ІV- V. 2020г.

Община Велинград

11.

Традиционна лекоатлетическа щафета за Купа “Велинград”

V. 2020г.

Община Велинград

12.

Седмица на спортта

-Ден на Българския спорт /отворени врати/ -Дни на предизвикателството

10-19. V  2020г.

Община Велинград

БАСВ

13.

    XXVII състезание по ролкови ски за купа”Велинград- Сивен”

V-VІ.2020г.

 

Община Велинград

14.

    IV Държавно лятно първенство по ролкови ски    „Купа Велинград”

VІІІ.2020г.

БФСки

Община Велинград

15.

    Трофи Адвентчър

VІІІ.2020г.

Българска автомобилна федерация;

Община Велинград

16.

IV  турнир по тенис  за аматьори „Велинград и приятели”

IX.2020г.

РСК „Хамлет Йовчев”, Община Велинград

17.

    Ден на интензивното ходене  

Х.2020г.

БАСВ

18.

    Спортни постижения – 2020г.

ХІІ.2020г.

Община Велинград

 

19.

    X Коледен турнир по плуване

ХІІ.2020г.

 

ПК

Община Велинград

 

 VI.ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

          Основните принципи за постигане на целите са посочени в Национална стратегия за младежта 2010-2020 г, които ще се използват в реализирането на дейностите в настоящия план:

1. Реализирането на  дейностите изискват съвместни усилия на всички отговорни субекти;

2. Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с общинската и държавната политика за младежта;

3. При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и стандарти;

4. Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата нормативна уредба.

            Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на Общината, средства от проекти и дарения.

       VІІ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

        Общинският план за младежта – 2020 година е разработен въз основа на планираните инициативи от Община Велинград. В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на общинска администрация.

             Планът е отворен документ и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.

      VІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА

            Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на Общината.

Коментарите са изключени!