РЕШЕНИЕ № 67/06.02.2020г.

Относно: Одобряване на параметри за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзенбанк /България/ ЕАД чрез подписване на анекс към Договор №261/27.06.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, като се взе предвид и чл.15а от Закона за общинския дълг и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1. Одобрява сключването на анекс към Договор № 261/ 27.06.2012 г. между Община Велинград и Райфайзенбанк (България) ЕАД за отпускане на револвиращ банков кредит с падеж 25.06.2020 г. и остатъчна главница 3 768 877.51 лв. към края на 2019 г. (по данни на банката), с който анекс да бъде уредено преструктуриране на кредита, а именно удължаване на срока за изплащане на кредита, изплащане на месечни вноски съгласно погасителен план и пр. Предложените параметри за преструктуриране са изложени в т. 2 по-долу. Примерен погасителен план, съгласуван с Райфайзенбанк (България) ЕАД е приложен към настоящия проект за решение.

2.Дава съгласие за следните параметри за преструктуриране на кредита, предложени от Райфайзенбанк (България) ЕАД:

 • Начало на плащанията по реструктурирания кредит – м. февруари 2020 г.
 • 5 равни месечни вноски в размер на 42 500 лв., дължими на 25-то число всеки месец, за периода м. февруари 2020 г. – м. юни 2020 г.
 • Гратисен период за плащания по главницата – 6 м. за периода м. юли 2020 г. – м. декември 2020 г.
 • 49 равни месечни вноски в размер на 42 500 лв., дължими на 25-то число всеки месец, за периода и м. януари 2021 г. – м. януари 2026 г.
  • 11 равни месечни вноски в размер на 79 190 лв. за периода м. февруари 2025 г. – м. декември 2025 г.
 • 1 последна изравнителна вноска, дължима на 25.01.2026 г.
 • Годишен лихвен процент върху остатъчна главница – 4.9%, с възможност за намаляване до 3.9%;
 • Приемане на допълнително обезпечение по дълга под формата на залог на данъчни и други вземания от „Балсистем” ЕООД, „Велина” АД, „АртеХотел” ЕООД, „Кепитъл сити център” ООД, „Витал Тур” ООД, „Двореца” ООД, „Селект Туризъм” ЕООД, „Макси I” АД, „Арена Хотелс” ЕООД, „Нип Инвест” ООД, „БЦ Камена” ЕАД;
 • Такса за предсрочно погасяване – няма;
 • Има възможност за погасяване на остатъчна главница със суми, които евентуално биха били разпределени към Райфайзенбанк (България) ЕАД след разрешаване на все още действащи съдебни спорове, както и предсрочно погасяване от собствени средства.

3. Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише анекс към Договор № 261/ 27.06.2012 г.

4. Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60 от АПК, с оглед необходимостта да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, изразяващи се в осигуряване на достъп на общината до банковите й сметки и активите й, така че тя да започне да оперира нормално, както и да бъде облекчена от плащане на допълнителни лихви и съдебни разноски.

              Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

            Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.02.2020г., Протокол №2, точка №1 от дневния ред, по вх.№ 123/03.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/           

Коментарите са изключени!