Проект на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на община Велинград

Oбявление

Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883

Мотиви

НАРЕДБА-ОПФ

Проект за решение

Резюме на цялостна онцека

Цялостна предварителна оценка

Справка за предложения- от 26.03.2020г.

Коментарите са изключени!