РЕШЕНИЕ №54

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4.

ОТНОСНО: Даване съгласие за ПУП за ел.захранване от кв.198 до кв.207 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие в качеството си на собственик на уличната мрежа на Община Велинград за частично изменение на подробен устройствен план – схема за ел.захранване за обект: прокопаване и полагане, ремонт и подмяна на съществуваща подземна КЛ СРН 20КV от т.А – ТП 50 в кв.198 до т.Б – ТП 51/МНО/ в кв.207 по плана на гр.Велинград.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply