РЕШЕНИЕ №55

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4.

ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна на улична регулация в кв.653 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

1

3

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласието си за промяна на уличната регулация на улица с ос.т.1261-3022, като същата се постави в съответствие с реализираната на място улица и съвпадне с имотната граница на имоти пл.№8309 и пл.№8321.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply