РЕШЕНИЕ №56

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4.

ОТНОСНО: Промяна на улична регулация в кв.239 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, становище на Главен архитект с изх.№034-10-10/09.02.11г. и Заповед №138/11.02.11г. на Кмета на Община Велинград за допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласието си в качеството на собственик на уличната мрежа в Община Велинград за промяна на уличната регулация с ос.т.2032-2034-2035 в квартал №239 по плана на гр.Велинград, като същата се поставя в съответствие с изградената на място улица и съвпадане с изградените масивни огради по имотните граници на имоти пл.№1501, №1502, №1503, №7555 и №7950 в квартал №239 по плана на гр.Велинград.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply