РЕШЕНИЕ №57

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4.

ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план в кв.3445 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласието си в качеството на съсед, относно попълване на кадастралния план с нови общински имоти №8513 и №8514в квартал №3445 по действащия план на гр.Велинград, като засягат част от общински имот №7321-общ., чиито граници са съществували по обезсиления план на гр.Велинград от 1957г., съгласно геодезическо заснемане, възложено на ЕТ „Бучков-91 – Васил Бучков”.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply