РЕШЕНИЕ №58

            От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4.

ОТНОСНО: Прокопаване на водопровод за топла минерална вода от Балнеокомплекс „АКВАТОНИК”.

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл.1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 т.4 д).. от Закона за водите; и чл.64, чл.66  и  чл.71 от ЗУТ; чл.56 ал.1, чл.57 ал.1, чл.92 и чл.111, ал.1 от ЗС; чл.28, ал.2 от Наредбата на ОбС-Велинград по чл.8 ал.2 от ЗОС;  по смисъла на  чл.3 ал.1 т.1 и чл.11 ал.1 и ал.2 от Наредба №8/22.07.1999г  за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места(ДВ бр.72/1999г.),по смисъла на  Решение №92 от 28.04.2005г. на Общински съвет-Велинград; постъпило ПИСМО вх.№028-01-70/14.02.2011г. от Стефка Костова-управител  на Балнеокомплекс “АКВАТОНИК”- находящ се в упи VІІ.-6353,6354,6356,6357,6448“За почивна станция и тенис корт”, кв.5  по плана на Велинград,ул.”Никола Вапцаров”№122, с възложител ТОНИ-К”ЕООД-Пловдив, ул.”Тракия”№48, БУЛСТАТ …………., Регистр. с Решение№3506/07.06.2002г., рег.1,парт№9, том15, стр.34 по ф.дело№1640/2002г.на ПлОС, с управител:Антон Василев Кьосев-ЕГН ……………, Документ за собственост:Нотариален акт№7,том ІV.,рег.№1037, нот.дело№699/11.07.2005г.  за ПРОКОПАВАНЕ и ПОЛАГАНЕ от извор „Чепино-баняпод асфалтовата настилка на улица южно ос.т.1613ж,-ос.т.1613д –ос.т.1613-северно от ос.т.№1612г през ос.т.№1617 до упи VІІ.-6353,6354,6356,6357,6448“За почивна станция и тенис корт”, кв.5 на Велинград, ВОДОПРОВОД ЗА ТОПЛА МИНЕРАЛНА ВОДА от Находище Велинград-Чепино”№18-Каптиран естествен извор№2  до Балнеокомплекс АКВАТОНИК”- упи VІІ.-6353,6354,6356,6357,6448“За почивна станция и тенис корт”, кв. 5 на Велинград , във връзка с издадено Разрешение за водоползване №016100112 от 08.07.2008г. Министъра на МОСВ (Джевдет Чакъров), СХЕМА на ТРАСЕТО по скица№136/04.02.2011г; след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане на водопровод за пренос на топла минерална вода- от извор „Чепино-баня” под асфалтовата настилка на улица южно ос.т.1613ж,-ос.т.1613д –ос.т.1613-северно от ос.т.№1612г през ос.т.№1617 до упи VІІ.-6353,6354,6356,6357,6448“За почивна станция и тенис корт”, кв.5 на Велинград ВОДОПРОВОД ЗА ТОПЛА МИНЕРАЛНА ВОДА от Находище Велинград-Чепино”№18-Каптиран естествен извор№2  до Балнеокомплекс “АКВАТОНИК”- упи VІІ.-6353,6354,6356,6357,6448“За почивна станция и тенис корт”, кв. 5 на Велинград-по указана в СХЕМА НА ТРАСЕТО в скица №136/04.02.2011г./Приложение №1/, като се извърши законоустановеното съгласуване по чл.143 от ЗУТ с БТК, ВиК, Енергоразпределение, НКЖИ-БДЖ, КАТ и се финализира с Разрешение за строеж.

2.Дава съгласието си за сключване на споразумение при условията на чл.112, ал.3 от Закона за водите (Раздел Трети – Право на водопрекарване) между собственика на “служащия имотОбщина Велинград и собственика на “господствуващия имот” – до Балнеокомплекс “АКВАТОНИК”- упи VІІ.-6353,6354,6356,6357,6448“За почивна станция и тенис корт”, кв. 5 на Велинград с възложител ТОНИ-К”ЕООД-Пловдив, ул.”Тракия”№48 , БУЛСТАТ ……………, Регистр. с Решение№3506/07.06.2002г.,рег.1,парт№9,том15,стр.34 по ф.дело№1640/2002г.на ПлОС,  с управител:Антон Василев Кьосев-ЕГН ………… –като изключителен ползвател на съоръжението- за изграждане на водопровод за пренос на минерална вода при условие водопреносната мрежа-тръбопровода(от Находище “Велинград-Чепино”№18-Каптиран естествен извор№2  до Балнеокомплекс “АКВАТОНИК”- упи VІІ.-6353,6354,6356,6357,6448“За почивна станция и тенис корт”, кв. 5 на Велинград) с дължина  по указаната в СХЕМА НА ТРАСЕТО в скица №136/04.02.2011г ( Приложение №1), се актува като публична общинска собственост и е с капацитет, удовлетворяващ в максимална степен нуждите от водоползуване (като изключителен ползвател на съоръжението)- по указаното трасе  – с дължина L=923 м’

3. Стопанисването и управлението на изградения водопровод за пренос на минерална вода, на основание чл.28, ал.2 от Наредбата по чл.8 от ЗОС за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  се възлага на „ВКТВ” ЕООД, което е специализираното дружество за осъществяване на тази дейност, и е със 100 % общинско имущество.

4. Споразумението по чл.112, ал.3 от Закона за водите да се изготви със съответните технически и правни параметри, като Община Велинград – собственик на  служащите имоти – да се представлява заедно от  следните длъжностни лица – Кмет на Общината, Председателя на Общинския съвет и Управителя на „ВКТВ” ЕООД.

5. Задължава посочените по-горе представители на Община Велинград да представят споразумението по т.3 на следващата сесия на Общински съвет.

6. На основание чл.112, ал.3 от Закона за водите и в случай на непостигане на споразумението по т.1, страните се отнасят до органа по чл.52, ал.1, т.3, във вр. с чл.34 и 36 от Закона за водите – Министъра на околната среда и водите.

7.Дейностите, свързани с прокопаване да започнат преди началото на туристическия сезон или след приключване на туристическия сезон.

8. Възлага изпълнението на настоящето решение на  Кмет на Община Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply