Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 72/22.01.2020 г. на Кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект  – ПУП-ПЗ ново строителство на сгради в съответствие с отреждането на у.п.и. № IV-38, кв. № 4, по плана на с. Алендарова.

         Целта на проекта е изграждане на нов гараж – свързано застрояване със съществуващия гараж и надстройка – един етаж за жилищни нужди над двата гаража, при устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм), и максимални параметри на застрояване : етажност – до 3 етажа, височина на стрехата – до 10 м,  плътност на застрояване – до 60 %,  Кинт = до 1,2 , минимална озеленена площ – 40 %, по плана на с. Алендарова, ЕКАТТЕ 83421, община Велинград, област Пазарджик.

         Промените са отразени с червен цвят в идейното предложение

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

Коментарите са изключени!