РЕШЕНИЕ №59

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4.

ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на преоценка на нереализираните активи при втора тръжна процедура в „Стройком в ликвидация” ЕООД.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за управление на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества; чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Велинград и във връзка с необходимостта от вземане за решение за одобряване на направената преоценка от не реализираните активи от втора по ред тръжна процедура за осребряване имуществото на „Стройком в ликвидация“ ЕООД , и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Дава съгласие за одобряване на преоценка на нереализираните активите при втора тръжна процедура, изготвени от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply