РЕШЕНИЕ №60

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4.

ОТНОСНО: Програма за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2011г.

         На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС  и след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Приема Програма за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2011г.

Приложение: Програма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

 

П Р О Г Р А М А

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С  ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ  2011 г.

Продажби

1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/

Имоти във Велинград

УПИ ХХ-7790 в кв.274, с площ от 303 кв.м.

УПИ ХХІ-7790 в кв.274, с площ от 443 кв.м.

УПИ ХХХІІ-6521 в кв.344, с площ от 293 кв.м.

УПИ V                   в кв.1981, с площ от 226 кв.м.

УПИ VІ                  в кв.1981, с площ от 544 кв.м.

Сгради във Велинград

-Магазин от 34 кв.м., построен в УПИ ХІ-7236- озеленяване в кв.15 (само сградата, без земя)

-Двуетажна масивна сграда  на 166 кв.м., построена в имот пл. №5405, част от УПИ І-5405, 5404, 6102 в кв.36 (старата община в кв. Чепино)

-2/3 Масивна административна сграда от 197 кв.м., ведно с дворно място от 288 кв.м., съставляващи УПИ ІV-2555 в кв.354 (бивша сграда на „Стройком” ЕООД)

Имоти в другите кметства

УПИ ХХХ-ИВС  в кв.29, с площ от 420 кв.м., с. Юндола

УПИ VІ  в кв.16, с площ от 425 кв.м., с. Медени поляни

УПИ ІХ-7790 в кв.16, с площ от 430 кв.м., с. Медени поляни

УПИ ХІІІ  в кв.16, с площ от 470 кв.м., с. Медени поляни

УПИ VІ    в кв.13, с площ от 612 кв.м., с. Магерово, км. Абланица

Сгради в другите кметства

Общежитие в Абланица УПИ І-2- за общежитие, кв.

Сграда (бивш цех за килими) в УПУИ І-348- озеленяване, Св. Петка

2. По чл. 35, ал. 3 /продажба на терени, върху които е реализирано отстъпено право на строеж / 

При подаване на молби от собственици на законно построени сгради върху общински парцели.

Отстъпване право на строеж

Към момента не се предвиждат терени, върху които да се отстъпи право на строеж

За замяна и прекратяване на съсобственост

  1. Замяна

Към момента се предвижда един урегулиран имот в с. Юндола, който е в процедура по уточняване. Чрез тази замяна общината ще придобие съседен имот, необходим за разширяване на гробищния парк в кв. Каменица

  1. Прекратяване на съсобственост

2.1.С физически и юридически лицапри необходимост

2.2. Със съдружници- Община Велинград да прекрати съучастието си в следните търговски дружества с общинско участие:

-         „Свежина” ООД – чрез продажба на дяловете на Общината – 34%

-         „Булгард” ООД – чрез продажба на дяловете на Общината – 20%

-         „Сютка2000”АД – чрез продажба на дяловете на Общината – 100 %

Имоти, отдавани под наем

 

Помещения - 50 броя

Терени – 44 броя петна, без да са включени петната за тротоарно право

Свободни имоти, не отдадени под наем

 

 Към момента има един (ъгловото помещение в ж.к. „Орфей), за който има процедура по ликвидиране на съсобственост.

Очаквани приходи от наеми (лв.) – 240 000

 

 

Придобиване на имоти

В бюджета не се предвиждат средства за придобиване на имоти. При необходимост ще се предложи на общинския съвет да гласува средства от преизпълнение на местните приходи или ще се прилага метода на замяната (доколкото е разрешен от закона).

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 год. на Община Велинград  е приета от Общински съвет – Велинград    по предложение на Кмета на Общината с решение на ОбС №60/24.02.2011 год.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply