РЕШЕНИЕ №61

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4.

ОТНОСНО: Разглеждане на писмо от РУ „Социално осигуряване” относно лична пенсия на общински съветник.

         На основание чл.94, ал.1 от КСО, във врпъзка с писмо от РУСО гр.Пазарджик с изх.№МП-28440/18.02.2011г. относно лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Екатерина Илиева Каферинова-общински съветник  гр.Велинград и след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой гласове „не гласували”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

1

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Общинския съветник Екатерина Илиева Каферинова с ЕГН – 5008273490 е с прекратено изплащане на възнаграждението и осигуряването като общински съветник за периода от 01.10.2010г. до 24.10.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply