РЕШЕНИЕ №63

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.03.2011г. с протокол №5.

ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №55/24.02.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

         На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Отменя Решение №55/24.02.2011г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply