РЕШЕНИЕ №64

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.03.2011г. с протокол №5.

ОТНОСНО: Определяне преимуществен показател за ползване на моторно превозно средство  от ОУ «Васил Левски» с.Кръстава.

         На основание чл.17, ал.1, т.1 и т.3 от ЗМСМА, приемно-предавателен протокол от 10.03.2011г. между Община Твърдица и Община Велинград, относно моторно превозно средство марка „Ситроен”, модел „Джъмпер” 35 МН Fg Vitre 2,8 HDI 4х4 /11 плюс 1 места/, рег.№СА 5167 АА, за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавни училища, намиращи се в границите на Общината  и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Определя преимуществен показател за ползване на моторно превозно средство марка „Ситроен”, модел „Джъмпер” 35 МН Fg Vitre 2,8 HDI 4х4 /11 плюс 1 места/, рег.№СА 5167 АА, ОУ „Васил Левски” с.Кръстава.

2.Задължава Директора на ОУ „Васил Левски” с.Кръстава да изготви график и маршрут за ползването на превозното средство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply