РЕШЕНИЕ №65

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Приемане Културен календар за 2011г. на Община Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Приема Културен календар за 2011г. на Община Велинград по изготвеното приложение.

Приложение:Културен календар за 2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply