РЕШЕНИЕ №66

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Закриване на целодневна група в  ЦДГ „Кокиче” с.Грашево.

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.7 от Закона за народната просвета и чл.31 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, чл.2, ал.7 от Наредба №7/29.12.2000г.за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Докладна с вх.№027-04-14/28.02.2011г. на Директора на ЦДГ „Кокиче” – с.Грашево,  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Закрива една целодневна група /първа възрастова/ в ЦДГ „Кокиче” – с.Грашево, считано от 01.04.2011г.

2.Одобрява съществуването на останалите групи, както следва:

?     Втора възрастова група – 24 деца

?     Трета подготвителна група – 13 деца

?     Филиал Мече корито – 15 деца

3.Задължава Директора на ЦДГ „Кокиче” – с.Грашево да извърши подбор и съкращение на персонала съгласно КТ, считано от 01.04.2011г.

Приложение:докладна вх.№027-04-14/28.02.11г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply