ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

във връзка с постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик  в Общинска администрация – Велинград с вх. № 32-00/29 от 05.03.2020 год. и на основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. се,

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

„Изграждане на 10 жилищни сгради“, в новообразуващ се УПИ LXXIV – 75 „ За жилищно строителство, търговия и услуги“, с площ 7203 м2 (образуван от ПИ с идентификатори: 10450.69.8, 10450.69.7 и част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11), местност „Джестов въбел“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с възложител: Георги Николов Кавлаков

 

 

 

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 11.03.2020г. (сряда) до 25.03.2020 год. (сряда) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

         Дата: 11.03.2020 год.

Коментарите са изключени!