РЕШЕНИЕ №67

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Преименуване на улица „Асфалтова база” в улица „Здравец”

         На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, постъпила молба с вх.№032-02-292/01.03.11г. от жители на кв.”Асфалтова база” относно промяна на името на ул.”Асфалтова база” и във връзка със задължението на Общински съвет – Велинград за произнасяне по целесъобразност,  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Преименува улица „Асфалтова база” с ос.т.от №2150б-2150а-2150-2154  в улица „Здравец”.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply