ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

във връзка с чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.,

Кмета на община Велинград

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изграждане на многофамилна жилищна сграда за социални нужди в УПИ VII-3201, кв. 4023, гр. Велинград“

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ ОТ 16.03.2020г. (понеделник) до 31.03.2020 год. (понеделник) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

         Дата: 16.03.2020 год.

Коментарите са изключени!