ЗАПОВЕД № 425 16.03.2020 г. гр. Велинград

ЗАПОВЕД

№ 425

16.03.2020 г.

гр. Велинград

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание за обявяване на извънредно положение на територията на Република България,

Н А Р Е Ж Д А М:

За административното обслужване в община Велинград, считано от днес, се въвеждат следните превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID19:

I. МЕРКИ, КАСАЕЩИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. За периода от 8.30 ч. до 17.00 ч. въвеждам 3 (три) междинни периода от по 15.00 мин., в които Центъра за информация и услуги на гражданите (деловодство и паричен салон) няма да работи с граждани , а именно: в часове  от 10.30 ч. до 10.45 ч., от 12.30 ч. до 12.45 ч. и от 14.30ч. до 14.45 ч. Цел: прилагане на дезинфекционни мерки в помещенията.

2. Достъпът до административните сгради се извършва само от централните входове, включително за служители.

3. Ограничава се пряк контакт между служители на администрацията с граждани и представители на юридически лица по повод административната дейност и обслужване.

4. Достъпът на граждани и представители на юридически лица се ограничава до Центъра за информация и услуги на гражданите (деловодство и паричен салон)

4.1. Преустановява се денят на отворените врати (приемен ден) на главния архитект на Община Велинград.

4.2. Планиране на срещи със служители се извършва по телефон, ако проблемът/консултацията не може да се реши по този начин. В случите, когато служител от администрацията има планирана среща с граждани, същата се провежда след обаждане от охраната в определеното със заповед помещение.

4.3. Всички гости и посетители в сградата задължително се придружават от служител от администрацията, който посреща и изпраща придружаваните лица.

5. Чакащите посетители пред ЦИУГ (деловодство и паричен салон) да спазват минимална дистанция от 2 метра.

6. Ограничава се провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административната сграда, както и на вътрешно служебни мероприятия и прояви.

(…)

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ:    /П/

Кмет на община Велинград

Коментарите са изключени!