РЕШЕНИЕ №68

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6.

ОТНОСНО: Изменение на Решение №36/24.02.2011г.

         На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,чл.14, ал.8 от ЗОС, във връзка с Решение №36/24.02.11г.на ОбС – Велинград,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

І.Изменя Решение №36/24.02.2011г. така:

1.в т.2 числото „93” се заменя с числото „37,20”.

ІІ.Останалият текст на решението не се променя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply